en
 

Půjčovna kol - Praha a Davle

Půjčovna kol+420 602 357 027


PODMÍNKY PRONÁJMU

Požadované doklady pro fyzickou osobu:

  • platný občanský průkaz a platný druhý doklad (pas, řidičský průkaz nebo druhý občanský průkaz)

Požadované doklady pro cizince:

  • platný pas a řidičský průkaz

Platba:

Platba pronájmu kola probíhá:

  • hotově při předání kola: klient uhradí pronájem v hotovosti při předání kola
  • platební kartou při předání kola: klient může uhradit pronájem platební kartou (VISA, Master Card,...) při předání kola, avšak v takovém případě bude cena pronájmu kola navýšena o poplatek bance 4%
  • bankovním převodem: platba bankovním převodem probíhá předem, tedy částka za pronájem kola musí být připsána na náš účet nejpozději den před samotným pronájmem

Vratná kauce:

Vratná kauce je vybrána v hotovosti při předání kola a následně bude vydána při vrácení kola. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. poškození části kola, poškození příslušenství,…).

Nájemní smlouva:

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu pronájmu kola lze prodloužit po předchozí domluvě. Klient je povinen vrátit kolo včetně veškerého příslušenství v době a místě uvedeném ve smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Podmínky užívání kola:

Klient je povinen při provozu pronajímaného kola dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví. Klient se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době pronájmu kola. Klient je povinen zabezpečit kolo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Klient je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na kole během užívání projeví a vyžadují opravu.

Nehoda, poškození a odcizení kola/cyklodoplňků:

V případě, že dojde k odcizení kola, se klient zavazuje uhradit pronajímateli částku ve výši 75% aktuální katalogové ceny kola. Dojde-li k poškození kola, hradí klient opravu v plné výši. Rovněž klient hradí poškození či ztrátu cyklodoplňků v plné výši. Pronajímatel nezodpovídá za škody vzniklé nájemci nebo třetí osobě během pronájmu kol a příslušenství.

Přistavení a vyzvednutí kola:

Kolo je možné přistavit/vyzvednout v Praze i mimo Prahu za poplatek podle platného ceníku půjčovny kol.

Ochrana osobních údajů:

Klient potvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Odkazy: Autopůjčovna Praha